Ardeaelytosol RL 1/1

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

SLOŽENÍ:

Natrii chloridum  6,00 g 
Kalii chloridum  0,30 g 
Calcii chloridum hexahydricum     0,40 g 
Natrii lactas 3,10 g 
Aqua pro iniectione ad  1000,0 ml 

 

Obsah elektrolytů  
Na+ mmol/l  130,2 
K+ mmol/l  4,0 
Ca2+ mmol/l  1,8 
Cl- mmol/l  110,2 
C3H5O3- mmol/l       27,6 

 

Osmotický tlak kPa 606,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infuzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Isotonická dehydratace z různých příčin, vehikulum pro podávání léčiv

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je individuální dle ztrát. Rychlost dávkování cca 5 - 10 ml/kg/hod.
Průměrná denní dávka 500 - 1 500 ml

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Kontraindikace
Hypertonická dehydratace
Hypotonická dehydratace
Hypernatrémie
Hyperkalémie

Specielní upozornění
Aplikaci přípravku je nutno třeba zvážit v případech renální insuficience, kardiální insuficience a plicního edému.
Je nutné monitorovat sérový ionogram a vodní hospodářství.

Interakce
Kalcium snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik.

Těhotenství a laktace
Vyžaduje-li stav matky úpravu iontové rovnováhy infuzí, možno ji podat.
Přípravek je třeba používat s opatrností v případech těhotenské toxémie.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Jiné nežádoucí účinky kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infuzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Při náhodném předávkování může dojít k hyperhydrataci s následným přetížením oběhu, vzniku edémů. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infuze. V případech nutnosti je možno zahájit léčbu diuretiky. Je nutno sledovat hladinu elektrolytů a v případě poruchy jejich rovnováhy upravovat jejich hladiny.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium

Elektrolytové složení přípravku Ardeaelytosol RL 1/1 je podobné elektrolytovému složení extracelulární tekutiny. Používá se proto k dosažení a udržení běžných osmotických poměrů v extracelulárním a intracelulárním prostoru.

Farmakokinetické vlastnosti
Plně disociované ionty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v extracelulární tekutině. Volná voda se distribuuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech. Iontová rovnováha závisí na vylučování iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena v první řadě antidiuretickým hormonem. Laktát se v játrech metabolizuje na bikarbonát.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Přípravek je řadu let používán v klinické praxi a za tuto dobu nebyl zjištěn případ kancerogenního nebo mutagenního účinku.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 36 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!

Natrii chloridum 6,00 g