Ardeaelytosol R 1/2 (1/3)

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

SLOŽENÍ:

  R 1/2 R 1/3 
Natrii chloridum  4,30 g  2,87 g 
Kalii chloridum 0,15 g  0,10 g 
Calcii chloridum hexahydricum  0,25 g  0,17 g
Glucosum   25,00 g  33,33 g 
Aqua pro iniectione ad  1000,0 ml    1000,0 ml 

 

Obsah elektrolytů    
Na+ mmol/l                73,6     49,0 
K+mmol/l  2,0  1,3 
Ca2+ mmol/l   1,1  0,8 
Cl- mmol/l  77,9  51,9 

 

Osmotický tlak kPa 675,0  676,0 
Energetická hodnota  kJ/l    429,0    572,0 

 

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý roztok

Druh obalu
Infuzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Hypertonická dehydratace (v případech, kdy ledviny pacienta jsou schopny vyrovnávat acidózu vyvolanou Cl-ionty, kterých je v roztoku více než v ECT).
Nosný roztok pro další léčiva.

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je individuální dle ztrát, řídí se stavem pacienta.
Rychlost dávkování je cca 4 - 8 ml/kg/hod.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému

Kontraindikace
Hypotonická dehydratace.
Hypotonická hyperhydratace.
Acidóza.
Dekompenzovaná srdeční činnost

Specielní upozornění
Při aplikaci je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

Interakce
Interakce nejsou známy.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Jiné nežádoucí účinky kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infuzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Předávkování se projevuje především městnavou srdeční slabostí.
Je nutno přerušit infuzi a případně podat diuretika.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Základní isoosmotický hypoionní roztok. Po podání působí mírně acidifikačně.
Roztok je určený ke krytí ztrát vody a elektrolytů. Po utilizaci glukózy se uplatňuje jako roztok hypotonický.

Farmakokinetické vlastnosti
Elektrolyty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v extracelulární tekutině. Iontová rovnováha je závislá na vylučování jednotlivých iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena antidiuretickým hormonem.
Glukóza je základním substrátem buněčného energetického metabolismu. V organismu se distribuuje rovnoměrně a vstup do buněk je závislý na působení insulinu. V ledvinách glukóza volně prochází glomerulární membránou a v tubulech je kompletně reabsorbována. Při překročení ledvinového prahu (přibližně při glykemii nad 10 mmol/l) dochází k glykosurii. V tomto případě glukóza působí jako osmotické diuretikum.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 36 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!