Ardeaelytosol R 1/1

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

SLOŽENÍ:

Natrii chloridum 8,60 g 
Kalii chloridum  0,30 g 
Calcii chloridum hexahydricum  0,50 g 
Aqua pro iniectione ad  1000 ml 

 

Obsah elektrolytů        
Na+mmol/l  147,1 
K+mmol/l  4,0 
Ca2+mmol/l  2,3 
Cl-mmol/l  155,6 


Osmotický tlak
kPa 676

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok.

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace.
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Lehká metabolická alkalóza.
Hyponatrémie.
Izotonická dehydratace (v případech, kdy ledviny pacienta jsou schopny vyrovnávat acidózu vyvolanou Cl-ionty, kterých je v roztoku více než v extracelulární tekutině.
Vehikulum pro podávání dalších léčiv.
Zvlhčování obvazových materiálů, oplachování.

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je individuální dle ztrát.
Při metabolické alkalóze se postupuje dle excesu bází dle Astrupa. Velikost dávky v ml=BE x 0,3 x kg x 6.
Rychlost dávkování cca 2 ml/kg/hod.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému.

Kontraindikace
Metabolická acidóza.

Specielní upozornění
Aplikaci přípravku je nutno třeba zvážit v případech renální insuficience, kardiální insuficience a plicního edému.
Je nutné monitorovat sérový ionogram a vodní hospodářství.

Interakce
Riziko hypernatrémie může zvýšit současné podávání léků podporujících retenci soli, jako jsou nesteroidní antirevmatika, alfablokátory.

Těhotenství a laktace
Vyžaduje-li stav matky úpravu iontové rovnováhy infuzí, možno ji podat.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky:
Jiné nežádoucí účinky kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infuzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Hypernatrémie, hypervolémie, hyperkalémie. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infúze. V případech nutnosti je možno zahájit léčbu diuretiky. Je nutno sledovat hladinu elektrolytů a v případě poruchy jejich rovnováhy upravovat jejich hladiny.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium.
Přípravek je určen ke krytí ztrát vody a elektrolytů a úpravě acidobazické rovnováhy.

Farmakokinetické vlastnosti
Plně disociované ionty se v organismu distribují dle koncentračních gradientů v extracelulární tekutině. Volná voda se distribuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech. Iontová rovnováha závisí na vylučování iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena v první řadě antidiuretickým hormonem.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Přípravek je řadu let používán v klinické praxi a za tu dobu nebyl zjištěn případ kancerogenního nebo mutagenního účinku.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility,kromě roztoků obsahujících oxidující látky a vykazující rozdílné pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 36 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!