Ardeaelytosol H 1/1

Velikost balení: 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

SLOŽENÍ:

Natrii chloridum 6,00 g 
Kalii chloridum  0,40 g 
Calcii chloridum hexahydricum  0,20 g 
Magnesii chloridum hexahydricum     0,20 g 
Natrii lactas  3,03 g
Aqua pro iniectione a  1000,0 ml 

 

Obsah elektrolytů  
Na+ mmol/l              129,7 
K+ mmol/l  5,4 
Ca2+ mmol/l  0,9 
Mg2+ mmol/l  1,0 
Cl- mmol/l  111,8 
C3H5O3- mmol/l  27,0

 

Osmotický tlak kPa 611,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis přípravku: čirá,bezbarvá tekutina

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml, 500 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev, 12 x 500 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Izotonická dehydratace z různých příčin. Krátkodobá náhrada intravaskulárního objemu. Vehikulum pro podávání léčiv, zvláště pro podávání koncentrátů elektrolytů.

Dávkování a způsob podání
Nitrožilní kapénková infúze v uzavřeném systému. Dávkování je nutno přizpůsobit věku, hmotnosti a klinickému stavu pacienta a je nutno vyhodnocovat průběžně ztráty tekuti a elektrolytů.
Rychlost dávkování cca 5 - 10 ml/kg/hod
Průměrná denní dávka je 500 - 1500 ml

Kontraindikace
Hypertonické dehydratace, hypotonická dehydratace, hyperkalémie, těžká alkalóza

Zvláštní upozornění
Aplikaci přípravku je třeba pečlivě zvážit v případech renální insuficience, kardiální insuficience a plicního edému.

Interakce
Interakce nejsou známy.

Těhotenství a laktace
Těhotenství a kojení nejsou kontraindikací pro podávání infúzního roztoku Ardeaelytosol H1/1.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Kromě nežádoucích účinků vyvolaných nevhodnou infúzní terapií nejsou známy.

Předávkování
Při náhodném předávkování může dojít k hyperhydrataci s následným přetížením oběhu, vzniku edémů. Primární léčba spočívá v okamžitém přerušení infúze. V případě nutnosti je možno zahájit léčbu diuretiky. Je nutno sledovat hladinu elektrolytů a v případě poruchy jejich rovnováhy upravovat jejich hladiny.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Elektrolytové složení přípravku Ardeaelytosol H 1/1 je podobné elektrolytovému složení extracelulární tekutiny. Používá se proto k dosažení a udržení běžných osmotických poměrů v extracelulárním a intracelulárním prostoru.

Farmakokinetické vlastnosti
Plně disociované ionty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v extracelulární tekutině. Volná voda se distribuuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech. Laktát se metabolizuje v játrech na bikarbonát.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinných látek nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Při kombinaci přípravku Ardeaelytosol H 1/1 s jinými přípravky je nutno sledovat rozdíl v pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 36 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen. Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!