Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85 (10 %)

Velikost balení: 80 ml, 200 ml

SLOŽENÍ:

 

  5,85 % 10 % 
Natrii chloridum  58,50 g 100,00 g
Aqua pro iniectione ad    1000,0 ml      1000,0 ml Obsah elektrolytů    
Na+ mmol/l   1000,0     1711,2 
Cl- mmol/l   1000,0 1711,2

 

Osmotický tlak kPa   4 841,0    7 510,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Infúzní roztok
Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu
Infúzní láhev lehký DIN 100 ml, 250 ml s pryžovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1 x 200 ml.
Velikost kartonového balení: 40 x 100 ml lahev, 20 x 250 ml lahev.

 

KLINICKÉ ÚDAJE:

Indikace
Hyponatrémie (jen při deficitu objemu tekutin a hypoosmolalitě)
Metabolická alkalóza
Hypochloremie

Dávkování a způsob podávání
Dávkování je individuální dle ztrát, při ředění nosným roztokem (např Ardeanutrisol G 5 %) v poměru 1:6, případně nižším. Dávkování dle excesu bazí: BE x 0,3 x kg = mmol Cl- v případě korekce alkalózy. Pro suplementární Na+ platí (140-aktalní Na+) x 0,2 kg = mmol Na+( = ml 5,85% NaCl). Rychlost dávkování je cca 2 ml/kg/hod. Maximální rychlost infuze záleží pak na klinickém stavu pacienta.

Způsob podávání:
Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Koncentrát chloridu sodného se podává vždy v nosném roztoku.

Kontraindikace
Hypernatrémie
Hyperchlorémie
Metabolická acidóza

Specielní upozornění
Koncentráty chloridu sodného se aplikují s velkou opatrností v případech hypokalemie, poruch, při nichž je kontraindikován příjem sodíku (srdeční nedostatečnost, generalizovaný edém, plicní edém, hypertenze, léčba kortikoidy, metabolická acidóza).
Během aplikace je nutno sledovat sérový ionogram, bilanci tekutin, kontrolovat acidobazickou rovnováhu.

Interakce
Během léčby kortikosteroidy nebo ACTH může být zvýšena retence sodíku a chloridů.

Těhotenství a laktace
Použití přípravku během těhotenství a laktace není kontraindikováno, pozornost by měla být zvýšena při eklampsiích nebo pre-eklampsiích

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k povaze přípravku a jeho indikaci nepřichází v úvahu.

Nežádoucí účinky
Při podání většího množství přípravku a při příliš rychlé infuzi může dojít ke vzniku hypernatrémie, hyperchloremie.
Jiné nežádoucí účinky, kromě těch, které jsou vyvolány nevhodnou infúzní terapií, nejsou známy.

Předávkování
Při předávkování může dojít k objemovému přetížení, hypernatrémii, metabolické acidóze.
Je nutno přerušit další dodávky přípravku. Podávají se diuretika za stálé kontroly sérových elektrolytů, úpravy sérových elektrolytů a poruch acidobazické rovnováhy.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI:

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium
Koncentrovaný infúzní roztok je používán pro hrazení ztrát natria a chloridů.

Sodík je hlavním kationem extracelulárního prostoru a spolu s jednotlivými aniony reguluje jeho objem. Sodík a draslík jsou hlavními mediátory bioelektrických procesů v organismu.
Hladina sodíku a rovnováha tekutin v organismu spolu úzce souvisí. Vzestup hladiny sodíku tedy znamená vzestup objemu tělesné tekutiny, pokles hladiny sodíku představuje redukci objemu tělesné tekutiny nezávisle na osmolalitě séra.

Farmakokinetické vlastnosti
97 % sodíku je obsaženo v extracelulárním prostoru a 3 % v intracelulárním prostoru.
Hlavním regulátorem sodíkové rovnováhy jsou ledviny. Ve spolupráci s hormonálními kontrolními mechanizmy jsou primárně zodpovědné za stálý objem a rozložení tekutin v extracelulárním prostoru.
Chlorid je vyměňován za bikarbonát v tubulárním systému a zasahuje tak do regulace acidobazické rovnováhy.
Infúze chloridu sodného způsobuje zvýšené vylučování bikarbonátu. Tím vykazují roztoky chloridu sodného v organismu mírně acidifikující vlastnosti.

Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku
Vzhledem ke složení a užití přípravku a vlastnostem účinné látky nemá otázka bezpečnosti pro organismus opodstatnění.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

Seznam pomocných látek
Aqua pro iniectione

Inkompatibility
Nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility, kromě roztoků vykazující rozdílné pH.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu 24 měsíců. Přípravek nesmí být opakovaně použit.

Uchovávání
Chraňte před mrazem.

Návod k použití
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití!